Address: 65 Sims Avenue #02-07 Yi Xiu Factory Building, Singapore 387418

TEL: (65)6226 3216